BẢNG TRỰC TUẦN TTYT

Thứ Hai: Làm công tác chuyên môn

Thứ Ba: Làm công tác chuyên môn

Thứ Tư: Làm công tác chuyên môn

Thứ Năm: Làm công tác chuyên môn

Thứ Sáu: Làm công tác chuyên môn

Thứ Bảy, Chủ nhật vẫn khám bệnh ( Trừ Tiểu đường )