KHOA NỘI TỔNG HỢP

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG GIỜ ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA THẬN NHÂN TẠO