Liên hệ

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN Ý YÊN
Địa chỉ: Thị trấn Lâm, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3823884