PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

1. Đồng chí Trần Tuấn Anh Chức vụ: Trưởng phòng tài chính kế toán kiêm kế toán trưởng
2. Đồng chí Phạm Hùng Cường Chức vụ: Phó phòng tài chính kế toán kiêm kế toán trưởng
3. Đồng chí Phạm Thị Ninh Chức vụ: Phó phòng tài chính kế toán kiêm kế toán trưởng
4. Đồng chí Phạm Thị Huyền Chức vụ: Kế toán tổng hợp
5. Đồng chí Dương Thị Hường Chức vụ: Kế toán tài sản , vật tư
6. Đồng chí Trần Thị Thơm Chức vụ: Phụ trách phòng thu viện phí
7. Đồng chí Vũ Thị Mai Dung Chức vụ: Kế toán viện phí
8. Đồng chí Phạm Thị Hòa Chức vụ: Kế toán viện phí
9. Đồng chí Dương Thị Hồng Linh Chức vụ: Kế toán viện phí
10. Đồng chí Nguyễn Hải Minh Chức vụ: Kế toán viện phí