THƯ MỜI BÁO GIÁ VẬT TƯ CHẠY THẬN NHÂN TẠO, PHIM XQUANG, , SINH PHẨM XÉT NGHIỆM

THƯ MỜI BÁO GIÁ VẬT TƯ THẬN, SINH PHẨM, PHIM XQUANG

Để có căn cứ xây dựng kế hoạch, dự toán mua vật tư chạy thận , phim Xquang , sinh phẩm sử dụng 12 tháng của Trung tâm y tế huyện Ý Yên
Trung tâm y tế huyện Ý Yên đề nghị  các quý công ty báo giá vật tư chạy thận , phim Xquang , sinh phẩm theo danh mục, tiêu chuẩn
kỹ thuật, xuất xứ  và  phân nhóm kỹ thuật sau gửi về Khoa Dược Trung tâm y tế huyện Ý Yên trước ngày 16/08/2022: