LICH TRƯC TUẦN TRUNG TÂM Y TẾ

Thứ  Hai : Làm công tác chuyên môn

Thứ Ba : Làm công tác chuyên môn

Thứ Tư : Làm công tác chuyên môn

Thứ Năm : Làm công tác chuyên môn

Thứ Sáu: Làm công tác chuyên môn