BẢNG TRỰC TUẦN TRUNG TÂM Y TẾ

Thứ Hai: Làm công tác chuyên môn

Thứ Ba: Làm công tác chuyên môn

Thứ Tư: Làm công tác chuyên môn

Thứ Năm: Làm công tác chuyên môn

Thứ Sáu: Làm công tác chuyên môn

Thứ bẩy, chủ nhật vẫn khám bệnh bình thường ( Trừ tiểu đường )